Podmínky testování produktů

Tuto akci organizuje společnost Vivantis a.s., se sídlem: Školní náměstí 14, 537 01 Chrudim, IČO: 25977687, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, v oddílu B, vložce 2763 (dále též jen jako „společnost Vivantis“). Pokud budete potřebovat další informace nebo budete mít stížnost, můžete kontaktovat zákaznickou linku společnosti Vivantis na telefonním čísle 468 006 315.

Pravidla testování:

1. Vyplněním registračního dotazníku zájemce o testování souhlasí s podmínkami testování

2. Testerem se může stát pouze osoba, která má povolenou marketingovou komunikaci od Vivantis.cz, v opačném případě nemůže být účastník kontaktován a vybrán do testování.

3. Společnost Vivantis vybírá účastníky testu na základě odpovědí uvedených při registraci. Tyto údaje jsou veřejné, po ukončení testování budou údaje anonymizovány. Tento výběr je náhodný a výhradně v kompetenci společnosti Vivantis.

5. Vybraní účastníci budou o průběhu testování informováni e-mailem na emailovou adresu uvedenou při registraci.

6. Účastníkům bude dodán produkt, a to bez zbytečného prodlení do 7 dnů od odeslání e-mailu pokud není v podmínkách testování uvedeno jinak. 

7. Účastníci testu musí používat testovaný produkt po dobu minimálně 14 dní a následně uvést na stránkách Vivantis.cz unikátní hodnocení používaného výrobku prostřednictvím posouzení uživatele. Účastníci obdrží na emailovou adresu uvedenou při registraci instrukce, jak lze toto hodnocení zaslat. Společnost Vivantis žádá účastníky testu, aby k hodnocení přistupovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

8. Této akce se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let, přičemž všichni zaměstnanci společnosti Vivantis, kteří jsou do této kampaně zapojení, a jejich rodinní příslušníci jsou z účasti vyloučeni.

9. Společnost Vivantis si vyhrazuje právo tato hodnocení monitorovat a případně je na webové stránce nepublikovat. Společnost Vivantis nepřebírá odpovědnost za případnou újmu nebo náklady navíc, které by vyplývaly z (ne)účasti na této kampani v rámci testu.

9. Zájemce svou registrací do této kampaně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři (dále jen „osobní údaje“) za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), správcem - společností Vivantis (dále jen „správce“) za účelem komunikace v rámci této kampaně a jejího vyhodnocení, a to po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu (dále jen „doba souhlasu“). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, přičemž poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a osobní údaje nebudou bez souhlasu subjektu údajů předávány či zpřístupněny třetím osobám, vyjma případů, kdy bude společnost Vivantis povinna tyto předat či zpřístupnit na základě právních předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných obdobných rozhodnutí. Svou registrací potvrzujete, že osobní údaje jsou přesné a zavazujete se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat společnost Vivantis bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo tyto opravovat, jakož i další práva dle § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů jste také oprávněn(a) kdykoli odvolat, a to zaškrtnutím odpovídajícího políčka na registračním formuláři či odpovědním lístku, nebo zvolením možnosti „odhlásit“ v e-mailech, které obdržíte. Pokud v registračním formuláři uvedete, že si přejete dostávat informace, souhlasíte po dobu souhlasu také se zasíláním obchodních sdělení společnosti Vivantis.

 

 

Příloha :

Pokud společnosti Vivantis zasíláte text, zprávu apod., prohlašujete a zaručujete, že:

           - jste jejich jediným autorem a majitelem duševních práv;

           - se v maximálně možném rozsahu povoleném použitelnými právními předpisy dobrovolně vzdáváte všech svých majetkových práv na tyto texty apod.;

           - veškeré texty apod., které jste zaslal(a), neporušují právní předpisy;

          - je vám minimálně 18 let;

          - použití textu apod., který jste zaslal(a), neporušuje tyto podmínky používání a nezpůsobí újmu fyzickým či právnickým osobám.

Dále souhlasíte s tím a zaručujete, že nebudete zasílat texty apod.:

          - o nichž víte, že jsou nepravdivé, nesprávné nebo zavádějící;

          - které porušují autorská práva, patenty, obchodní značky, obchodní tajemství nebo jiná práva třetích osob nebo práva v oblasti zveřejnění nebo ochrany osobních údajů;

          - které jsou v rozporu s právními předpisy nebo pravidly (včetně těch, jež souvisejí s organizací exportu, ochranou spotřebitelů, nekalou soutěží, bojem proti diskriminaci nebo zavádějící reklamou, ale nejen s nimi);

          - které jsou hanlivé, nenávistné, například na základě rasy nebo náboženského vyznání, či urážlivé, nezákonně ohrožující nebo nezákonně zastrašující pro osoby či společnosti;

          - za které jste od třetích osob obdržel(a) platbu nebo odměnu;

          - které obsahují informace o jiných webových stránkách, adresách, e-mailových adresách, kontaktních informacích nebo telefonních číslech;

          - obsahují počítačové viry, červy nebo jiné případně škodlivé počítačové programy nebo soubory.

V maximálním možném rozsahu povoleném použitelnými právními předpisy souhlasíte s tím, že vůči společnosti Vivantis (a jí pověřeným osobám, členům vedení, zástupcům, dceřiným společnostem, joint ventures, zaměstnancům a externím poskytovatelům služeb, ale nikoli pouze vůči nim) nebudete vznášet jakékoliv nároky, požadavky a požadovat úhradu újmy (skutečné nebo následné) jakéhokoliv druhu a charakteru, známé ani neznámé, ani přiměřených nákladů na právní zastoupení, jež vyplývají z nedodržení Vašich výše uvedených tvrzení a záruk, porušení právních předpisů nebo práv třetích osob z Vaší strany.

Na veškeré texty apod., které zašlete a které budou mít charakter autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „autorský zákon“), poskytujete společnosti Vivantis bezúplatně nevýhradní, časově, množstevně a územně neomezenou licenci ke všem způsobům užití textu či jeho části dle autorského zákona, tzn. že společnost Vivantis bude mj. oprávněna tyto texty apod. používat, kopírovat, měnit, zcela odstranit, upravit, vydat, překládat, vytvářet z nich odvozená díla, prodat, distribuovat nebo je v jakékoliv podobě, prostřednictvím jakéhokoliv média nebo jakékoliv technologie všude na světě používat, aniž by Vám za to poskytla odměnu.

Veškeré texty apod., které zašlete, může společnost Vivantis používat v souladu s právními předpisy podle vlastního uvážení. Společnost Vivantis si vyhrazuje právo změnit, zestručnit nebo odstranit texty apod. na webové stránce společnosti, o nichž se podle vlastního názoru domnívá, že jsou v rozporu se směrnicemi pro obsah nebo jinými ustanoveními těchto podmínek používání.

Společnost Vivantis nezaručuje, že budete mít jejím prostřednictvím možnost texty apod., které jste zaslali, upravit nebo odstranit. Hodnocení a psané poznámky jsou zasílány obvykle během dvou až čtyř pracovních dnů. Společnost Vivantis si však vyhrazuje právo zaslané informace z jakéhokoliv důvodu odstranit nebo odmítnout jejich umístění na svých webových stránkách. Souhlasíte s tím, že odpovědnost za obsah Vašich textů, zpráv apod. nesete Vy, a nikoli společnost Vivanits. Nic z obsahu, který zašlete, nepodléhá ze strany společnosti Vivantis, jejích zástupců, dceřiných společností, filiálek, partnerů ani externích poskytovatelů služeb a příslušných členů vedení, pověřených osob a zaměstnanců povinnosti zachování mlčenlivosti.

Tím, že v souvislosti s hodnocením a posouzením zašlete svou e-mailovou adresu, vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Vivantis a její externí poskytovatelé služeb mohou používat Vaši e-mailovou adresu, aby Vás kontaktovali ohledně statusu Vašeho posouzení a za jinými administrativními účely v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.