Pravidla soutěže

Pravidla soutěže – Týdenní soutěž o atraktivní ceny na www.vivantis.cz/ www.vivantis.sk

 

1. Pořadatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je společnost VIVANTIS a.s. se sídlem Školní náměstí 14, 537 01, Chrudim II, IČ: 25977687, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 2763 (dále též jen „pořadatel“).

 

2. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se stává každý návštěvník portálů společnosti VIVANTIS a.s. s uveřejněnou soutěží, který je starší osmnácti let, provede hlasování pro jeden anketní kousek, zadá požadované údaje, výslovně akceptuje pravidla soutěže (zaškrtnutím políčka) a projeví vůli soutěžit (klinutím na odkaz „soutěžit“). Bez splnění těchto podmínek se nelze soutěže účastnit.

Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci Mall Group a jakékoli ze společností tvořících skupinu Mall Group, jejichž seznam je uveden na webových stránkách http://mallgroup.cz/ ani jejich rodinní příslušníci či osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb.

Účastník má právo kdykoli odstoupit svým jednostranným prohlášením odeslaným e-mailem na info@vivantis.cz. Odstoupení účastníka ze soutěže bude účinné pouze tehdy, bude-li se vztahovat k e-mailové adrese účastníka, z níž je prohlášení odesláno.

 

3. Trvání soutěže

Soutěž trvá od 31.8.2020 do 25.10.2020 23:59:59, přičemž se každý týden od pondělí do neděle hraje o nové výhry.

 

4. Pravidla soutěže

Soutěž probíhá zároveň v České republice i na Slovensku a stanovené výhry pro každé týdenní soutěžní kolo jsou společné pro obě země.

Určení výherce nebo výherců bude probíhat průběžně po dobu trvání soutěže rozdělené na jednotlivé výherní týdny (soutěžní kola). Poslední výherní týden končí dne 25.10.2020 23:59:59,.

Výhercem některé ze zveřejněných cen v daném soutěžním kole se stane účastník vybraný náhodně systémem dle předem stanoveného algoritmu v souladu s aktuálními zákonnými podmínkami ČR. Výherce bude v případě výhry kontaktován e-mailem následující týden po skončení soutěžního kola. 

Během jednoho soutěžního týdne se každý jednotlivý účastník může soutěže zúčastnit pouze jedenkrát – tedy pouze jednou týdně může účinně provést soutěžní úkony podle prvního odstavce článku 2 těchto pravidel. Účastník, který v jednom soutěžním týdnu provede soutěžní hlasování více než jednou, bude ze soutěže vyřazen. V tomto případě je lhostejno, zda se účastní více než jednou se stejnou e-mailovou adresou či s více adresami zadanými do soutěžního formuláře. 

Účastník může po dobu trvání celého soutěžního kola vyhrát pouze jednou, tedy pouze v jednom hlasovacím týdnu.

Popsaným způsobem vybraný výherce, který naplní i jediný důvod pro vyloučení ze soutěže (viz výše v čl. 2 – spojení s Mall Group, čl. 4 opakovaná účast v jednom soutěžním kole) a nebo naplní nejméně důvodné podezření na zneužití soutěže, ztrácí nárok na výhru – o tom bude účastník pořadatelem soutěže informován. Za zneužití soutěže je považováno především porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky soutěže nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže, a to vše i ve fázi pokusu. Rozhodnutí, resp. Oznámení, podle tohoto článku je pořadatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. pořadatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.

 

5. Ceny

Na každé soutěžní kolo stanoví pořadatel seznam výher a současně tyto výhry zveřejní na stránce www.vivantis.cz/ www.vivantis.sk. Pro každé jednotlivé soutěžní kolo bude výhra určena zvlášť. Jejich seznam bude vždy zveřejněn pod odkazem „https://www.vivantis.cz/soutez/“ resp. jeho slovenského ekvivalentu https://www.vivantis.sk/sutaz/. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit seznam výher v průběhu každého soutěžního kola, a to především z důvodu nedostatku kapacit, zákazu prodeje příslušného zboží ze strany veřejné moci apod.

Na věcnou výhru se nevztahuje záruka ani práva z vadného plnění. Na opravu či výměnu vadného výrobku ani na peněžitou kompenzaci není právní nárok.

 

6. Oznámení výhercům a předání výhry

Výherce bude o případné výhře informován e-mailem po zadání kontaktních údajů, které uvede při odesílání odpovědi (s výhradou možného zpoždění zásadně pro technickou závadu).

K předání výhry dojde nejdříve po odeslání soutěžního formuláře v daném soutěžním kole a nejpozději dne 22.11.2020, a to dle povahy výhry na adresu uvedenou výhercem na žádost pořadatele, či emailový účet výherce (v případě voucherů). Náklady na doručení výhry nese pořadatel. Výherce je za účelem předání výhry povinen poskytnout pořadateli nezbytnou součinnost. Výhru nelze předat osobně, nedohodne-li se pořadatel s účastníkem jinak – na takovou domluvu není právní nárok. Nárok na výhru nelze vymáhat. V případě nepřevzetí výhry zaslané pořadatelem na adresu uvedenou od výherce výhra propadá bez náhrady.

Pořadatel si vyhrazuje právo výhru nepředat, pokud obdrží informace o zneužití podmínek soutěže nebo dojde k porušení pravidel soutěže – podrobněji viz ztráta nároku na výhru v čl. 4 těchto pravidel.

Věcná výhra ani výherní voucher nemůže být směněn za hotovost.

 

7.  Osobní údaje 

Pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem plnění povinností souvisejících s účastí účastníka v soutěži, především za účelem doručování výher či výlučně ve spojení s jinými skutečnostmi týkajícími se soutěže, do které účastník vstupuje dobrovolně a dobrovolně poskytuje své osobní údaje (jméno, příjmení a e-mailovou adresu, v případě výherců adresu pro zaslání výhry). Pořadatel dále zpracovává osobní údaje poskytnuté účastníkem za účelem prověření dodržování těchto pravidel soutěže. Zpracovávání osobních údajů se tak děje v režimu oprávněného zájmu, k němuž není právními předpisy vyžadován zvláštní souhlas účastníka.

Každý účastník bere akceptací těchto pravidel soutěže a projevem vůle účastnit se soutěže na vědomí, že pořadatel zveřejnění křestní jména a počáteční písmeno příjmení na listině výherců, která bude zveřejněna na internetových stránkách, které provozuje společnost VIVANTIS a.s. a facebookovém profilu pořadatele. Účastník bere na vědomí, že zveřejněním těchto údajů nedochází k jeho přímé identifikaci a zveřejnění slouží zásadně pro účely transparentnosti soutěže. Souhlas účastníka ve smyslu závazných právních předpisů v tomto případě není vyžadován.

Více informací o zpracování osobních údajů pořadatelem je dostupných zde: https://www.vivantis.cz/privacy-memorandum/

 

8. Závěrečná ustanovení 

Pravidla soutěže se řídí právním řádem České republiky. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže, což prokazuje jednoznačnou akceptací nevyplněného zaškrtávacího pole. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. 

Každý účastník se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele. 

Pořadatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo důvodné vyloučení jakéhokoli účastníka ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Změna pravidel v průběhu soutěže se stává účinnou nejdříve od počátku následujícího soutěžního kola a nezakládá právo opakované účasti dosavadním výhercům, nebude-li pořadatelem stanoveno jinak.

Ceny nad 10 tis. Kč patří mezi ostatní příjmy fyzické osoby a zdaní se 15% zvláštní sazbou daně (tj. srážkovou daní), přičemž daň odvede pořadatel soutěže.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky. V případě nejasností se účastníci mohou obrátit s dotazem na zákaznické centrum pořadatele, a to prostřednictvím kontaktní emailové adresy: info@vivantis.cz či telefonního čísla: +420 468 006 315.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 31.8..2020.

VIVANTIS a.s.